eXperiment - brugerdrevet udemiljø

Den gode idé

Vi skaber et et udemiljø, der bidrager til et værdiskabende og eksperimenterende fællesskab i Nørager. Pt. er området brolagt med institutioner (skole, hal, ungdomsskole, spejderorganisationer etc.), men alle går hver til sit, og vi har ingen fælles ramme eller mødested.

Miljøet skal have to ben, dels statiske elementer, som bygger pladsen og sætter rammen, og dels dynamiske elementer, som giver anledning til eksperimenter og løbende brugerinvolvering. Miljøet har til formål at række ud og skabe fællesskaber på tværs af såvel institution som menneske.

Projektets fysiske rammer

Formålet med projektet er at anlægge et udemiljø omkring byens primære institutioner på et areal, der pt. ligger hen og kun har marginal anvendelse (beplantet buskads og en græsplane uden naturlig adgang).

Anlægget skal kunne bruges bredt som være- og lærested med en alsidighed, der kan rumme forskellige interesser og måder at være sammen på. Der skal etableres et relaxområde med amfi etc. samt et aktivitetsområde med zoner, der indbyder til varierende samværsformer, fx parkourstativ og køkkenhave. Zonernes indhold udvikles løbende sammen med brugerne.

Det omfatter projektet

Den økonomiske støtte fra Underværker går til etablering af de fysiske rammer, herunder anlæg af amfi, de fysiske zoner, beplantede støjskærme mod trafikeret vej etc. Zonerne defineres ud fra nogle besluttede kriterier, som er mangfoldige, multifunktionelle, aktive, fordybende og æstetiske. Pladsen skal afgrænses af støjdæmpende levende hegn, for dels at lukke adgangsvejen mod vejen og dels at skabe en æstetisk grøn ramme. Ligeledes skal der plantes et antal frugttræer, der bidrager til at skabe pletvis skygge og i sig selv har et rekreativt og forskønnende formål.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektets initiativtager er elev og centerråd.

Rådets initiativ støttes af såvel, skole, hal og ungdomsskole, og institutionerne bidrager med kapacitet til at løfte elev- og centerrådets mulighed for at arbejde med brugerinddragelse (klæde på til at lave workshops eksempelvis) i forbindelse med udvikling af zonerne. Det er ligeledes elev-centerråd, der er primus motor i at mobilisere frivillige bredt - også ud over egen målgruppe.

Kontakt med entreprenør etc. varetages af Rebild Ungdomsskole, der også bistår med økonomisk rådgivning.

Relationen til lokalsamfundet

Nørager er en landsby i Himmerland (tidligere Nørager Kommune - nu Rebild Kommune). De kommunale institutioner (skole og ungdomsskole) samt hallen - som er selvejende - bidrager til at understøtte de unge i processen og stiller projektledelse til rådighed for de unge. Målet er at sætte de unge i stand til at mobilisere og sætte aftryk på deres lokalområde og skabe fremtidens ildsjæle. Ligeledes har projektet til formål at bygge bro mellem børn, unge og voksne, som er fælles om at have området som en daglig eller ugentlig reference.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet