eXperiment - brugerdrevet udemiljø

Den gode idé

Vi har skabt et udemiljø, der bidrager til et værdiskabende og eksperimenterende fællesskab i Nørager. Området var brolagt med institutioner (skole, hal, ungdomsskole, spejderorganisationer etc.), hvor alle gik hver til sit, og vi havde ingen fælles ramme eller mødested.

Miljøet har fået to ben, dels statiske elementer, som bygger pladsen og sætter rammen, og dels dynamiske elementer, som giver anledning til eksperimenter og løbende brugerinvolvering. Miljøet har til formål at række ud og skabe fællesskaber på tværs af såvel institution som menneske.

Projektets fysiske rammer

Formålet med projektet var at anlægge et udemiljø omkring byens primære institutioner på et areal, der tidligere lå hen og kun havde marginal anvendelse (beplantet buskads og en græsplane uden naturlig adgang).

Anlægget kan nu bruges bredt som være- og lærested med en alsidighed, der kan rumme forskellige interesser og måder at være sammen på. Der er etableret et relaxområde med amfi etc. samt et aktivitetsområde med zoner, der indbyder til varierende samværsformer, fx parkourstativ og køkkenhave. Zonernes indhold er udviklet løbende sammen med brugerne.

Det omfatter projektet

Den økonomiske støtte fra Underværker er gået til etablering af de fysiske rammer, herunder anlæg af amfi, de fysiske zoner, beplantede støjskærme mod trafikeret vej etc. Zonerne er defineret ud fra nogle besluttede kriterier, som er mangfoldige, multifunktionelle, aktive, fordybende og æstetiske. Pladsen er afgrænset af støjdæmpende levende hegn, for dels at lukke adgangsvejen mod vejen og dels at skabe en æstetisk grøn ramme. Ligeledes er der plantet et antal frugttræer, der bidrager til at skabe pletvis skygge og i sig selv har et rekreativt og forskønnende formål.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektets initiativtager er elev og centerråd.

Rådets initiativ støttes af såvel, skole, hal og ungdomsskole, og institutionerne har bidraget med kapacitet til at løfte elev- og centerrådets mulighed for at arbejde med brugerinddragelse (klæde på til at lave workshops eksempelvis) i forbindelse med udvikling af zonerne. Det var ligeledes elev-centerråd, der var primus motor i at mobilisere frivillige bredt - også ud over egen målgruppe.

Kontakt med entreprenør etc. blev varetaget af Rebild Ungdomsskole, der også har bistået med økonomisk rådgivning.

Relationen til lokalsamfundet

Nørager er en landsby i Himmerland (tidligere Nørager Kommune - nu Rebild Kommune). De kommunale institutioner (skole og ungdomsskole) samt hallen - som er selvejende - bidrog til at understøtte de unge i processen og stillede projektledelse til rådighed for de unge. Målet var at sætte de unge i stand til at mobilisere og sætte aftryk på deres lokalområde og skabe fremtidens ildsjæle. Ligeledes har projektet haft til formål at bygge bro mellem børn, unge og voksne, som er fælles om at have området som en daglig eller ugentlig reference.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet